POLITYKA PRYWATNOŚCI W DOMU KULTURY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 1. Informacje ogólne.
 1. Administratorem  lub  Współadministratorem  Serwisów www.dksrodaslaska.pl oraz    https://www.facebook.com/DKSrodaSlaska/ w rozumieniu art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) jest Dom Kultury w Środzie Śląskiej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Środzie Śląskiej Plac Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, adres poczty e-mail: https://dksrodaslaska.pl/index.php tel.: (71) 317 32 11
 2. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z Serwisów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 4 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) (zwane dalej „danymi osobowymi”).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 1. Cel i zakres zbierania danych osobowych. Odbiorcy danych osobowych.
 1. Poprzez Serwisy internetowe Administrator danych zbiera jedynie dane osobowe niezbędne do prawidłowego przekazania drogą elektroniczną informacji w zakresie dystrybucji biletów oraz do informowania zainteresowanych osób o bieżącej działalności jednostki również w formie zindywidualizowanej w przypadku Newslettera.
 2. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach powyżej wskazanych. Dom Kultury w Środzie Śląskiej nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych zamieszczonych w Serwisach z wyjątkiem przypadków, w których wymagają tego przepisy prawa regulujące obszar działalności jednostki. 

 

 1. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
 1. Każda osoba, która udostępniła swoje dane  ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych udostępnionych Administratorowi.
 2. Każdemu przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE), w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W razie wykazania przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Rozporządzenia o ochronie danych osobowych albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy. 
 1. Pliki Cookies.
 1. Informujemy, iż serwisy internetowe, o których mowa w pkt. 1 mogą wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowywania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika (np. rozpoznania urządzenia, z którego korzysta użytkownik i właściwego wyświetlenia na nim treści serwisu), optymalizacji działania serwisu oraz tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają określenie w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, co pozwala ulepszać jego strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki cookies stosowane przez serwisy Administratora są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie użytkownika.
 4. W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
 1. Zarządzanie plikami coockies – jak wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 1. Ustawienia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
 • Internet Explorer: Narzędzia – Opcje internetowe – Prywatność
 • Mozilla Firefox: Narzędzia – Opcje – Prywatność
 • Google Chrome: menu Chrome (górny prawy róg przeglądarki) – Ustawienia – Pokaż ustawienia zaawansowane – Prywatność (ustawienia treści) – Pliki Cookie.

 

 • Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych w Domu Kultury w Środzie Śląskiej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Dom Kultury w Środzie Śląskiej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Środzie Śląskiej Plac Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, adres poczty e-mail: https://dksrodaslaska.pl/index.php tel: (71) 317 32 11
 2. W Domu Kultury w Środzie Śląskiej został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel: 693 337 954 lub listownie na adres wskazany w pkt. 1
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 lit. c RODO) w związku z realizowaniem zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn zm.,) oraz Statutu Domu Kultury w Środzie Śląskiej. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. min:
 • prowadzenia rekrutacji – wyłonienia spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika,
 • udostępnienia usług drogą elektroniczną, na podstawie zgody wyrażonej poprzez akceptację regulaminu serwisu w formularzu rejestracyjnym w tym serwisów internetowych i Newslettera. 
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych min. dostawcom systemów teleinformatycznych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/realizacji zlecenia, a po ich zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z ich realizacją oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. Dokumentacja z danymi osobowymi, będzie również przetwarzana do celów archiwalnych realizowanych w interesie publicznym i przechowywana w archiwum przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych przy czym;
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach gdy żądanie dostępu do Pani/Pana danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolności osób od których dane pozyskano, powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą RODO*,
 1. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe przy czym;
 • przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,
 1. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit b, e RODO tj. dane są niezbędne;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ust. 1 RODO;
 4. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1. lit. a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. W przypadkach gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

* ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)

 1. Zasady korzystania z usługi Newslettera.
 1. Korzystanie z usługi Newslettera jest dobrowolne.
 2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://www.dksrodaslaska.pl/ 
 3. Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newslettera. 
 4. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem https: http://www.dksrodaslaska.pl/ 
 5. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dk@srodaslaska.pl 
 6. Obowiązek informacyjny dla Newslettera wynikający z art. 13 RODO.
 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w Środzie Śląskiej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Środzie Śląskiej Plac Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, adres poczty e-mail: https://dksrodaslaska.pl/index.php Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 • za pomocą poczty elektronicznej dk@srodaslaska.pl
 • telefonicznie:  tel: (71) 317 32 11 
 • listownie:  Środa Śląska, ul. Plac Wolności 58, 55-300 Środa Śląska
 1. Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora  Inspektorem Ochrony Danych: za pomocą adresu poczty elektronicznej iod2@synergiaconsulting.pl  lub za pomocą numeru telefonu +48 693 337 954 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail, numeru, telefonu oraz imienia i nazwiska w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” (na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody)

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w jednostce Administratora systeów informatycznych.

 1. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera 

 1. Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www zostały określone w naszej Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie Administratora.

 

 • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dla kanałów Social Media Domu Kultury w Środzie Śląskiej. 

 

 1. W związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie C-210/16, w rozumieniu art. 2 lit. d) RODO Trybunał uznał, że portal społecznościowy nie jest jedynym podmiotem odpowiadającym za przetwarzanie danych osobowych odwiedzających go osób – obok niego, w charakterze odrębnego administratora danych osobowych występuje również administrator samego fanpage’a jako tzw. Współadministrator. 
 2. Jako Administratorzy funpage’ów mamy możliwość pozyskiwania anonimowych danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających strony za pomocą „Facebook Insights” udostępnianych nieodpłatnie przez Spółkę Facebook, stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone przez Facebook dzięki tzw. plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Facebook jednostronnie narzuca regulamin swoich usług biznesowych i politykę prywatności. W regulaminie zawarto postanowienia przewidujące, że użytkownik udziela portalowi pozwolenia m.in. na wykorzystywanie bez wynagrodzenia jego imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego oraz informacji o działaniach podejmowanych na platformie w reklamach, ofertach i innych sponsorowanych treściach.
 3. Jako Administrator fanpage’a prowadzonego na Facebook-u, tworząc swoją stronę profilową, umożliwia się Facebook-owi zapisanie plików cookies na komputerze lub na każdym innym urządzeniu osoby odwiedzającej jego fanpage, bez względu na to, czy osoba ta posiada konto na Facebook-u czy nie.
 4. Utworzenie fanpage’u na Facebook-u wiąże się z podjęciem przez Administratora działań polegających na ustaleniu parametrów zależnych w szczególności od jego użytkowników docelowych, jak również od celów zakresie zarządzania lub promocji jego działalności, co wypływa na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby statystyk sporządzonych na podstawie liczby odwiedzających fanpage. Administrator fanpage’a może za pomocą filtrów udostępnionych przez Facebook zdefiniować kryteria, na podstawie których statystyki te muszą być sporządzane oraz określić kategorie osób, których dane osobowe będą wykorzystywane przez Facebook. Administrator fanpage’a może zwrócić się o udzielenie – a zatem o przetworzenie – danych demograficznych dotyczących jego użytkowników docelowych, a w szczególności tendencji w zakresie wieku, płci, stanu cywilnego i statusu zawodowego, informacji na temat stylu życia i zainteresowań jego użytkowników docelowych, informacji dotyczących zakupów i zachowań w zakresie zakupów w sieci osób odwiedzających jego stronę, kategorii produktów lub usług, które najbardziej ich interesują, jak również danych geograficznych, które pozwalają administratorowi fanpage’a ustalić, gdzie należy przeprowadzić specjalne promocje lub zorganizować wydarzenia, a bardziej ogólnie, jak najlepiej ukierunkować swą ofertę informacyjną. Statystyki dotyczące użytkowników sporządzone przez Facebook są przekazywane wyłącznie Administratorowi fanpage’a w formie zanonimizowanej, sporządzanie tych statystyk opiera się na wcześniejszym gromadzeniu, za pomocą plików cookies instalowanych przez Facebook na komputerach lub na wszelkich innych urządzeniach osób odwiedzających tę stronę, i na przetwarzaniu danych osobowych tych osób w celach statystycznych. 

 

 1. Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla odwiedzających fanpage’a wynikający z art. 13 RODO.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”) informujemy Państw że:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Środzie Śląskiej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Środzie Śląskiej Plac Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, adres poczty e-mail: https://dksrodaslaska.pl/index.php tel: (71) 317 32 11 (dalej „Administrator”). 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych i mają Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu poczty e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl za pomocą tel: 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook tj. komentarze, chat, wiadomości, w  związku z wykonaniem zadania realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
 1.  Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz postem zamieszczonych na fanpage’u. Mogą to być następujące kategorie dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga. 
 1. Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych może udostępniać Państwa dane osobowe:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 •  innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy 
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 

 1. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Administratora (JRWA);
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń, tj. minimum 3 lata zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 1. Posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania ) swoich danych,

do usunięcia danych, 

 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. (22) 531 03 00, adres strony https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; – gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.

 1.  Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Zasad Prywatności z ważnych powodów, np. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie Danych Osobowych.
 2. Niniejsza wersja Zasad Prywatności obowiązuje od 17.08.2020 r.