Celem konkursu jest:
a. rozwijanie zainteresowania znaczeniem Polski Niepodległej wśród dzieci i młodzieży,
b. kształtowanie wrażliwości estetycznej,
c. zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego
wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2. Kategorie wiekowe i tematyka prac:
a. klasy I – III szkoły podstawowej: Biało – czerwone barwy w moim życiu
b. klasy IV – VIII szkoły podstawowej: Jestem w roku 1918 i świętuję wolność
c. szkoła ponadpodstawowa: Postać Marszałka Józefa Piłsudskiego

PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów
z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm)
c. forma i technika – technika płaska, rysunkowa, wykonanie: np. ołówek, kredki, markery, flamastry, długopis, itp.
d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
e. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Prace konkursowe należy przesyłać lub dostarczyć w terminie do dnia 4 listopada 2020 roku na adres:
Dom Kultury w Środzie Śląskiej Plac Wolności 58, 55-300 Środa Śląska – sekretariat
4. Prace konkursowe można zgłaszać za pośrednictwem szkoły lub osobiście
5. Do pracy konkursowej powinno być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie, których treść zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu

KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisja oceniająca składa się z artystów plastyków, historyków i nauczycieli. Czuwa ona nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
c. sposób ujęcia tematu,
d. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
e. nagrody w kategorii klas 1-3 oraz 4-8 zostaną przyznane za I, II, III miejsce, a w kategorii ponadpodstawowej przyznane zostanie miejsce I.

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi 11 listopada 2020r.
Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie telefonicznie przekazana laureatom.

Inne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *